Scott HockingScott Hocking
Babel #9673 - 2015
Archival inkjet print
33 x 49 1/2 inches
Edition of 11

Scott Hocking
Babel #9640 - 2015
Archival inkjet print
33 x 49 1/2 inches
Edition of 11

Scott Hocking
Babel #9109 - 2015
Archival inkjet print
33 x 49 1/2 inches
Edition of 11

Scott Hocking
Celestial Ship of the North 0664 - 2015
Archival inkjet print
33 x 50 inches
Edition of 11

Scott Hocking
Celestial Ship of the North 0733 - 2015
Archival inkjet print
33 x 50 inches
Edition of 11

Scott Hocking
Celestial Ship of the North 0824 - 2015
Archival inkjet print
33 x 50 inches
Edition of 11

Scott Hocking
Celestial Ship of the North 8233 - 2015
Archival inkjet print
33 x 50 inches
Edition of 11

Scott Hocking
Garden of the Gods, Hephaestus - 2009-2011
Archival inkjet print
33 x 49 1/2 inches
Edition of 11

Scott Hocking
Garden of the Gods, South Winter - 2009-2011
Archival inkjet print
33 x 49 1/2 inches
Edition of 11

Scott Hocking
Garden of the Gods, Zeus Ice - 2009-2011
Archival inkjet print
33 x 49 1/2 inches
Edition of 11

Scott Hocking
Garden of the Gods, Zeus Whirlwind - 2009-2011
Archival inkjet print
33 x 49 1/2 inches
Edition of 11

Scott Hocking
The Egg and MCTS #3132 - 2007-2013
Archival inkjet print
33 x 49 1/2 inches
Edition of 11

Scott Hocking
The Egg and MCTS #4718 - 2007-2013
Archival inkjet print
33 x 49 1/2 inches
Edition of 11

Scott Hocking
The Egg and MCTS #5842 - 2007-2013
Archival inkjet print
33 x 49 1/2
inches Edition of 11

Scott Hocking
Ziggurat East Summer 2 - 2007 - 2009
Archival inkjet print
33 x 49 1/2 inches
Edition of 11

Scott Hocking
Ziggurat West Summer - 2007 - 2009
Archival inkjet print
33 x 49 1/2 inches
Edition of 11

1/X